Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.ambima.sk

1. Vymedzenie pojmov


„Predávajúci“ – je občianske združenie Karma Thegsum Čhöling Slovensko, Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava, IČO: 42270804, ktoré je prevádzkovateľom internetového obchodu www.kagyu-shop.sk
„Kupujúci“ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila s predávajúcim do obchodného vzťahu
„Tovar“ – je ktorýkoľvek produkt predávaný v internetovom obchode www.ambima.sk,
„Objednávka“ – je kúpna zmluva na základe ktorej je zrealizovaný predaj tovaru


2. Objednávka


Objednávka je zrealizovateľná cez internetovú stránku www.kagyu-shop.sk, alebo telefonicky a vzniká na základe jej potvrdenia. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.ambima.sk Následne predávajúci potvrdí objednávku. Potvrdená objednávka je pre obe strany záväzná. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky.

 

3.Cena tovaru 


Všetky ceny tovaru sú uvedené na stránke www.kagyu-shop.sk. Všetky ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH. Do ceny tovaru nie je započítaná cena za prepravu tovaru.


4. Poplatky za prepravu tovaru
 

Poplatky za prepravu tovaru sú uvedené v sekcii Spôsob dopravy.

 

5 . Dodacie podmienky


a) Dodanie objednaného tovaru bude zrealizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade väčších objednávok sa čas vy-expedovania môže ešte navýšiť. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.


b) Miesto zaslania tovaru môže byť iba na území Slovenskej Republiky a je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru). Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

 

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške: 10,- EUR.


d) V prípade ak nejaký tovar nebude skladom, Predávajúci bude Kupujúceho bezodkladne informovať a na základe rozhodnutia Kupujúceho môže byť tento tovar dodaný dodatočne, alebo odstránený z objednávky.


e) Kupujúci je povinný prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. Túto skutočnosť je potrebné okamžite a bezodkladne nahlásiť Predávajúcemu telefonicky alebo emailovou formou. V takomto prípade sa okamžite dojedná ďalší postup vybavenia objednávky medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

6. Storno objednávky


a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu, emailom na adresu: obchod@ambima.sk . Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.
Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

c) V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný Spotrebiteľovi, tento znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kupna cena alebo záloha.

d) Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný e-mailom.

 

7. Záruka, reklamácie a servis


a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.


b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne do uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.


c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, na našu adresu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.
Adresa obchodu je: Meditačné centrum, Mariánska 2, 811 08 Bratislava

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:
- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8. Odstúpenie od zmluvy


V súlade so zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.
Ak kupujúci vráti tovar nepoužitý, nepoškodený a zabalený v neporušenom originálnom obale, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar.
Ak kupujúci vráti tovar nepoužitý, nepoškodený, kompletný ale bol zbavený originálneho obalu, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).
Cena zaplatená za tovar bude spotrebiteľovi vrátená poštovou poukážkou. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

9. Záverečné ustanovenia


Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu , prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú splatnosť: 24.2.2015